10 jaar garantie op lek- en blindslag

Op door Pilkington Benelux B.V. gefabriceerd isolatieglas met de 10 jaar garantie op lek- en blindslag zijn de volgende GARANTIEBEPALINGEN van toepassing.

 1. Door Pilkington Benelux B.V. wordt met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen gegarandeerd dat gedurende 10 jaar, gerekend vanaf de productiedatum van de isolerend dubbelglaseenheid (of indien dit niet meer dan 30 dagen later is, vanaf de factuurdatum), geen vermindering van doorzicht, danwel een onafwisbare grauwwaas zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasplaten aan de spouwzijden in verband met een gebrek aan de isolerende dubbelglaseenheid.
 2. De onder 1 genoemde garantie wordt afgegeven onder de voorwaarde, dat de plaatsing van het isolatieglas in Nederland:
  1. Voldoet aan de eisen gesteld in de Nederlandse Norm NEN 3576 en de richtlijnen uit de NPR 3577; of
  2. Andere dan de onder a. genoemde plaatsingsvoorschriften mits door Pilkington Benelux B.V. schriftelijk geaccepteerd en naar inhoud en strekking gelijkwaardig, danwel kwalitatief beter dan de onder a. genoemde plaatsingsvoorschriften. De afnemer van Pilkington Benelux B.V. wordt geacht op de hoogte te zijn van alle plaatsings- en onderhoudsvoorschriften alsmede zijn eventuele afnemer(s) van de inhoud daarvan op de hoogte te hebben gebracht.
 3. Van garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van:
  1. bouwtechnische oorzaken, zoals verzakkingen van het gebouw als het gevolg waarvan zich spanning op het glas voordoet;
  2. vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daaronder begrepen);
  3. mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, vergruizen, afslijpen of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen;
  4. het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de dubbelglaseenheid (beplakken met folie of aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen);
  5. onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en/of aan de sponningsafdichting; ten behoeve van het onderhoud is de OAD ‘81 (onderhoud afdichting dubbelglas) van toepassing, alsmede de NPR 3577;
  6. inwerking op randafdichting t.g.v. stilstaand vocht of vochtophoping in de sponning;
  7. het blootgesteld worden aan chemische invloeden, die de randafdichtingen van de eenheid kunnen aantasten;
  8. contact tussen de randafdichting van het glas en de beglazingskit;
  9. thermische oorzaken d.w.z. breuk als gevolg van spanning, die ontstaan is door plaatselijke, gedeeltelijke verwarming van de eenheid, waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan.
 4. Geen garantie wordt verleend voor:
  • eenheden, met 1 of meer bladen figuur- of draadglas;
  • eenheden, bestemd voor niet verticale plaatsing;
  • eenheden met kruisroeden;
  • eenheden met brandwerend glas;
  • eenheden met ScreenLine;
  • eenheden, bestemd voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden, tenzij met
   Pilkington Benelux B.V. schriftelijk anders is overeengekomen;
  • eenheden die niet vierzijdig ingeklemd zijn;
  • eenheden die structureel verlijmd zijn;
  • eenheden met additionele bewerkingen zoals zeefdrukken e.d.;
  • eenheden die in een vliesgevel zijn geplaatst;
  • gebogen isolatieglas
  • onvolkomenheden/afwijkingen in de isolerend dubbelglaseenheid, danwel in de samenstellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen genoemd in de Nederlandse Normen NEN 3567 en NEN 3264;
  • vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie als gevolg van eigenschappen, inherent aan glassoorten en/of combinaties, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties, barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen en geografische hoogteverschillen.
  • zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie
 5. In tegenstelling tot het onder 1 vermelde bedraagt de garantietermijn voor eenheden bestemd voor rollend materieel 5 jaar.
 6. De garantie houdt in dat, in geval er binnen de garantietermijn vermindering van doorzicht optreedt, zonder dat één der bovenstaande beperkende of uitsluitende voorwaarden van toepassing is, zo spoedig mogelijk een identieke vervangende isolerende dubbelglaseenheid wordt geleverd en geplaatst door een door Pilkington aangewezen herstelbedrijf; de vervangen eenheid wordt gegarandeerd gedurende de resterende periode, geldend voor de oorspronkelijk geleverde eenheid.
 7. Aan dit garantiebewijs kunnen slechts rechten worden ontleend of kan beroep op garantie worden gedaan door de leverancier die uitsluitend als garantiehouder wordt aangemerkt, een en ander bovendien mits volledige betaling van het factuurbedrag is ontvangen door of namens Pilkington Benelux B.V..
 8. Claimen van garantie. De garantiehouder is verplicht eventuele schade zoveel mogelijk te beperken en binnen 30 dagen na het constateren van de gebreken daarvan melding te doen aan Pilkington Benelux B.V., onder vermelding van factuurnummer en -datum.
 9. In de afstandhouder van het isolatieglas met 10 jaar garantie op lek- en blindslag staat aangegeven met een speciaal teken dat het valt onder de 10 jaar garantie op lek- en blindslag.
 10. Inspectie geschiedt door onafhankelijke inspecteurs. Indien uit inspectie blijkt dat betreffende claim beoordeelt kan worden als een zuivere claim lek-/blindslag worden geen inspectiekosten in rekening gebracht. In overige gevallen worden de kosten van de inspectie in rekening gebracht.